Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky CK Arundel, s.r.o. Vzájemný vztah a mezi CK Arundel, s.r.o. (dále jen CK) a účastníkem zájezdu (dále jen klient) vzniká dnem podpisu Smlouvy o zájezdu a řídí se právním řádem České republiky a těmito smluvními podmínkami. Úvodní ustanoveníCK je pojištěna proti úpadku dle zákona 159/1999 Sb. pojistnou smlouvou číslo 0201402084 u České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group. Doklad o pojištění obdrží klient zároveň s podepsanou Smlouvou o zájezdu. CK pro klienta organizuje zájezdy, čímž je míněno zajištění přepravních, ubytovacích, stravovacích, průvodcovských a dalších služeb souvisejících s konkrétním zájezdem. Vznik smluvního vztahuVšeobecné smluvní podmínky CK Arundel, s.r.o. Vzájemný vztah a mezi CK Arundel, s.r.o. (dále jen CK) a účastníkem zájezdu (dále jen klient) vzniká dnem podpisu Smlouvy o zájezdu a řídí se právním řádem České republiky a těmito smluvními podmínkami. Úvodní ustanoveníCK je pojištěna proti úpadku dle zákona 159/1999 Sb. pojistnou smlouvou číslo 0201402084 u České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group. Doklad o pojištění obdrží klient zároveň s podepsanou Smlouvou o zájezdu. CK pro klienta organizuje zájezdy, čímž je míněno zajištění přepravních, ubytovacích, stravovacích, průvodcovských a dalších služeb souvisejících s konkrétním zájezdem. Vznik smluvního vztahuSmluvní vztah mezi klientem a CK vznikne na základě písemné Smlouvy o zájezdu podepsané smluvními stranami.
Klient se zavazuje ve Smlouvě uvést své úplné identifikační a kontaktní údaje, rovněž se zavazuje neodkladně informovat CK o případných změnách těchto údajů.
Je-li ve Smlouvě o zájezdu uveden klient, který není způsobilý k právním úkonům, musí zde být uveden i jeho právní zástupce, který Smlouvu o zájezdu podepíše.
Ceny a platební podmínkyCenou zájezdu a služeb s ním spojených je cena, na které se dohodl klient a CK a tato je uvedena ve Smlouvě o zájezdu v Kč.
Cena je splatná ve formě 1 nebo více záloh v termínech a na účet uvedený ve Smlouvě o zájezdu nebo ve faktuře zaslané klientovi. Cenu je možné uhradit i v hotovosti oprávněnému zástupci CK.
Cena sjednaná ve Smlouvě o zájezdu zahrnuje veškeré služby, které jsou v ní uvedeny případně, které jsou uvedeny v popisu zájezdu na internetových stránkách CK nebo katalogovém listu.
Klient a CK se dohodli, že může dojít ke zvýšení ceny zájezdu pouze v případě, kdy si klient objedná dodatečné služby nebo, když dojde ke zvýšení cen za nakupované služby, zavedení nových poplatků, případně k propadu směnného kurzu Kč o více než 10% oproti dni, kdy došlo k uzavření Smlouvy. V takovém případě zašle CK klientovy sdělení, které bude obsahovat odůvodnění cenové změny, novou cenu a způsob její úhrady. Klient a CK se dohodli, že toto sdělení bude bez dalšího považováno za dodatek k platné Smlouvě o zájezdu, obdrží-li je klient nejpozději dvacátý první den před začátkem zájezdu.
 Odstoupení od Smlouvy o zájezdu, odstupné, změna Smlouvy o zájezduKlient má právo od Smlouvy o zájezdu odstoupit kdykoliv před termínem zahájení zájezdu. Odstoupení je platné a účinné dnem doručení do CK v písemné formě. Klient a CK se dohodli, že v tomto případě klient zaplatí CK odstupné v následující výši:Odstoupí-li 90 a více dnů před odjezdem, zaplatí 500,- Kč
Odstoupí-li 89 až 50 dnů před odjezdem, zaplatí 20% z dohodnuté ceny;
Odstoupí-li 49 až 35 dnů před odjezdem, zaplatí 50% z dohodnuté ceny;
Odstoupí-li 34 až 21 dnů před odjezdem, zaplatí 80% z dohodnuté ceny;
Odstoupí-li 20 až 7 dnů před odjezdem, zaplatí 90% z dohodnuté ceny;
Odstoupí-li 6 dnů před odjezdem, zaplatí 100% z dohodnuté ceny.
K odstupnému dle bodu 4.a. je CK oprávněna připočítat náklady účtované dodavateli služeb v případě jejich zrušení z důvodu odstoupení od Smlouvy o zájezdu klientem. CK je oprávněna započítat odstupné oproti již zaplacené ceně za zájezd nebo její části. V případě, že odstupné je vyšší než zaplacená část ceny, je klient povinen rozdíl zaplatit do 10 dnů od jeho předložení.
Klient je oprávněn postoupit Smlouvu o zájezdu třetí osobě, která splňuje podmínky účasti na zájezdu. Oznámení o postoupení včetně souhlasu postupníka a jeho identifikačních údajů musí byt doručeny CK nejpozději sedm dnů před zahájením zájezdu. Klient nebo postupník zaplatí ve prospěch CK jednorázový poplatek ve výši 1.000,- Kč a případné náklady, které musí CK vynaložit v souvislosti s touto změnou ve prospěch poskytovatelů jednotlivých služeb.
CK a klient se mohou dohodnout odchylně od ustanovení odstavce 4.c.
CK je oprávněna, pokud je k tomu nucena změnou vnějších okolností, změnit podmínky zájezdu a navrhnout klientovi účelnou změnu smlouvy a případně navrhnout novou cenu. Pokud klient do pěti dnů ode dne doručení návrhu na změnu Smlouvy neoznámí, že od Smlouvy odstupuje, platí, že se změnou souhlasí. Pokud klient v určené lhůtě oznámí, že od Smlouvy odstupuje není povinen hradit odstupné dle článku 4.a.
CK je oprávněna odstoupit od Smlouvy o zájezdu v následujících případech:
Nebyl naplněn minimální počet klientů zájezdu.
Z důvodů vyšší moci.
Pokud CK odstoupí od Smlouvy o zájezdu dle bodu 4.e. zavazuje se:Dohodnout s klientem na poskytnutí náhradního plnění ve formě změny data odjezdu dle původního programu nebo jiného zájezdu.
Dohodne se s klientem na změně programu zájezdu a jeho ceně.
Vrátit klientovy zaplacenou část ceny zájezdu a to do 30 dnů ode dne odstoupení od Smlouvy o zájezdu.
CK je oprávněna odstoupit od Smlouvy o zájezdu pokud klient porušil některou ze svých povinností. V takovém případě použije CK již zaplacenou část ceny zájezdu na uhrazení svých nákladů, ušlého zisku případně vzniklé škody. V případě, že náklady CK, ušlý zisk případně vzniklá škoda jsou vyšší než zaplacené cena nebo její část, je klient povinen rozdíl zaplatit do 10 dnů od jeho předložení. Další práva o povinnosti klientaKlient má právo:Vyžadovat poskytnutí objednaných a zaplacených služeb v rozsahu a kvalitě uvedené ve Smlouvě o zájezdu nebo v popisu zájezdu;
Případné nedostatky reklamovat bezprostředně po jejich zjištění u oprávněného zástupce CK a požadovat jejich odstranění. Pokud nedošlo k nápravě provést písemný zápis, nechat si jej potvrdit vedoucím zájezdu a ve lhůtě 1 měsíců po skončení zájezdu jej předložit CK s nárokem na vrácení adekvátní části zaplacené ceny;
Být seznámen s případnými změnami v programu a rozsahem poskytovaných služeb v průběhu zájezdu;
Na ochranu svých osobních údajů. Podpisem Smlouvy o zájezdu však dává výslovný souhlas s jejich zpracováním CK za účelem naplnění obsahu smlouvy.
Klient je povinen:Uvést pravdivé a úplné informace v dokladech předložených CK a nutných k vycestování;
Klient je povinen mít platné cestovní doklady nutné ke vstupu do zemí dle programu zájezdu;
Pokud není klient občanem České republiky, je povinen si na své náklady a své riziko zajistit případné vízové povolení;
Pokud je klient nezletilá osoba musí být doprovázen osobou zletilou a není-li tato osobou, která o něj pečuje musí se prokázat souhlasem pečující osoby s vycestováním;
Dostavit se v čas na místo odjezdu dle instrukce CK, v průběhu zájezdu dbát pokynů oprávněného zástupce CK nebo poskytovatelů služeb nutných k zajištění programu zájezdu;
V případě individuálního programu informovat vedoucího zájezdu nebo oprávněného zástupce CK o plánované trase, času odchodu a návratu. Zároveň se klient zavazuje dbát pokynů CK nebo jejího zástupce;
V průběhu zájezdu je povinen řídit se pokyny CK nebo jejího oprávněného zástupce případně pokyny oprávněného zástupce poskytovatele služeb nutných k zajištění programu zájezdu;
Svým chováním neobtěžovat ostatní klienty.
 Vyloučení odpovědnostiCK nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody v případě, že klient ztratí či jsou mu odcizena zavazadla, cestovní doklady nebo finanční hotovost a platební karty.
CK nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody v případě, že se klient neřídí jejími pokyny, pokyny oprávněného zástupce CK nebo pokyny oprávněného zástupce poskytovatele služeb nutných k zajištění programu zájezdu.
 Pojištění a vyšší mocCK je řádně pojištěna proti úpadku, což lze ověřit v jejím sídle nebo na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz , na adrese pojišťovny a jejích webových stránkách www.cpp.cz nebo na webových stránkách CK www.arundel.cz . CK je držitelem živnostenského listu a koncese opravňující ji poskytovat služby sjednané Smlouvou o zájezdu. Úrazové cestovní pojištění, pojištění storna, pojištění léčebných výloh a případná další pojištění nejsou zahrnuta v ceně zájezdu, není-li to výslovně uvedeno ve Smlouvě o zájezdu.
V případě stávky, válečného stavu, povstání, vzpoury, oprávněnou autoritou vydaných zákazů či omezení, přírodní katastrofy, špatného počasí, zpoždění v důsledku špatné dopravní situace nebo zdržení při odbavení na hranicích CK nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škody a důsledky plynoucí z výše uvedených mimořádných okolností a klient není oprávněn požadovat na CK jakoukoliv náhradu či slevu z dohodnuté ceny zájezdu.
 Závěrečná ustanoveníPodpisem Smlouvy o zájezdu klient prohlašuje, že byl úplně a srozumitelně informován o všech skutečnostech, které mohly mít vliv na jeho rozhodnutí koupit zájezd, že si řádně přečetl Smlouvu o zájezdu včetně těchto všeobecných podmínek, které jsou její nedílnou součá Verze pro tisk nebo ke stažení ve formátu pdf.

Všeobecné smluvní podmínky CK Arundel, s.r.o. platné od 1.12.2018

 

Vzájemný vztah mezi CK Arundel, s.r.o. (dále jen CK) a účastníkem zájezdu (dále jen klient) vzniká dnem podpisu Smlouvy o zájezdu a řídí se právním řádem České republiky a těmito smluvními podmínkami.

1.        Úvodní ustanovení

CK je pojištěna proti úpadku dle zákona 159/1999 Sb. u Union poisťovny, a.s. Doklad o pojištění obdrží klient kdykoliv o to požádá. CK má uhrazeny všechny zákonné příspěvky do Garančního fondu. CK pro klienta organizuje zájezdy, čímž je míněno zajištění přepravních, ubytovacích, stravovacích, průvodcovských a dalších služeb souvisejících s konkrétním zájezdem.

2.        Vznik smluvního vztahu

a.        Smluvní vztah mezi klientem a CK vznikne na základě písemné Smlouvy o zájezdu podepsané smluvními stranami.

b.        Klient se zavazuje ve Smlouvě uvést své úplné identifikační a kontaktní údaje, rovněž se zavazuje neodkladně informovat CK o případných změnách těchto údajů.

c.         Je-li ve Smlouvě o zájezdu uveden klient, který je právnickou osobou nebo není způsobilý k právním úkonům nebo je mladší 18 let, musí zde být uveden i jeho oprávněný zástupce, který Smlouvu o zájezdu podepíše.

3.        Ceny a platební podmínky

a.        Cenou zájezdu a služeb s ním spojených je cena, na které se dohodl klient a CK a tato je uvedena ve Smlouvě o zájezdu v Kč.

b.        Cena je splatná ve formě 1 nebo více splátek v termínech a na bankovní účet uvedený ve Smlouvě o zájezdu nebo ve faktuře zaslané klientovi. Cenu není možné uhradit v hotovost.

c.         Cena sjednaná ve Smlouvě o zájezdu zahrnuje veškeré služby, které jsou v ní uvedeny, případně které jsou uvedeny v popisu zájezdu na internetových stránkách CK nebo katalogovém listu.

d.        Klient a CK se dohodli, že může dojít ke zvýšení ceny zájezdu pouze v případě, kdy si klient objedná dodatečné služby, nebo když dojde ke zvýšení cen za nakupované služby, zavedení nových poplatků, případně k propadu směnného kurzu Kč o více než 10 % oproti dni, kdy došlo k uzavření Smlouvy. V takovém případě zašle CK klientovi sdělení, které bude obsahovat odůvodnění cenové změny, novou cenu a způsob její úhrady. Klient a CK se dohodli, že toto sdělení bude bez dalšího považováno za dodatek k platné Smlouvě o zájezdu, obdrží-li je klient nejpozději dvacátý první den před začátkem zájezdu.

4.        Odstoupení od Smlouvy o zájezdu, odstupné, změna Smlouvy o zájezdu

a.        Klient má právo od Smlouvy o zájezdu odstoupit kdykoliv před termínem zahájení zájezdu. Odstoupení je platné a účinné dnem doručení do CK v písemné formě. Klient a CK se dohodli, že v tomto případě klient zaplatí CK odstupné za každého jím přihlášeného účastníka v následující výši:

               i.      Odstoupí-li 90 a více dnů před odjezdem, zaplatí 1.000,- Kč.

              ii.      Odstoupí-li 89 až 60 dnů před odjezdem, zaplatí 50 % z dohodnuté ceny, nejméně 1.000,- Kč.

             iii.      Odstoupí-li 59 až 20 dnů před odjezdem, zaplatí 80 % z dohodnuté ceny, nejméně 1.000,- Kč.

             iv.      Odstoupí-li 21 až 10 dnů před odjezdem, zaplatí 90 % z dohodnuté ceny, nejméně 1.000,- Kč.

              v.      Odstoupí-li 9 dnů a méně před odjezdem, zaplatí 100 % z dohodnuté ceny.

b.        K odstupnému dle bodu 4.a. je CK oprávněna připočítat náklady účtované dodavateli služeb v případě jejich zrušení z důvodu odstoupení od Smlouvy o zájezdu klientem. CK je oprávněna započítat odstupné oproti již zaplacené ceně za zájezd nebo její části. V případě, že odstupné je vyšší než zaplacená část ceny, je klient povinen rozdíl zaplatit do 10 dnů od jeho předložení.

c.         Klient je oprávněn postoupit Smlouvu o zájezdu třetí osobě, která splňuje podmínky účasti na zájezdu. Oznámení o postoupení včetně souhlasu postupníka a jeho identifikačních údajů musí být doručeny CK nejpozději sedm dnů před zahájením zájezdu. Klient nebo postupník zaplatí ve prospěch CK jednorázový poplatek ve výši 1.000,- Kč a případné náklady, které musí CK vynaložit v souvislosti s touto změnou ve prospěch poskytovatelů jednotlivých služeb.

d.        CK a klient se mohou dohodnout odchylně od ustanovení odstavce 4.c.

e.        CK je oprávněna, pokud je k tomu nucena změnou vnějších okolností, změnit podmínky zájezdu a navrhnout klientovi účelnou změnu smlouvy a případně navrhnout novou cenu. Pokud klient do pěti dnů ode dne doručení návrhu na změnu Smlouvy neoznámí, že od Smlouvy odstupuje, platí že se změnou souhlasí. Pokud klient v určené lhůtě oznámí, že od Smlouvy odstupuje, není povinen hradit odstupné dle článku 4.a.

f.         CK je oprávněna odstoupit od Smlouvy o zájezdu v následujících případech:

               i.      Nebyl naplněn minimální počet klientů zájezdu.

              ii.      Z důvodů vyšší moci.

g.        Pokud CK odstoupí od Smlouvy o zájezdu dle bodu 4.e. zavazuje se:

               i.      Dohodnout s klientem poskytnutí náhradního plnění ve formě změny data odjezdu dle původního programu nebo jiného zájezdu.

              ii.      Dohodnout se s klientem na změně programu zájezdu a jeho ceně.

             iii.      Vrátit klientovi zaplacenou část ceny zájezdu a to do 30 dnů ode dne odstoupení od Smlouvy o zájezdu.

h.        CK je oprávněna odstoupit od Smlouvy o zájezdu, pokud klient porušil některou ze svých povinností. V takovém případě použije CK již zaplacenou část ceny zájezdu na uhrazení svých nákladů, ušlého zisku, případně vzniklé škody. V případě, že náklady CK, ušlý zisk, případně vzniklá škoda jsou vyšší než zaplacená cena nebo její část, je klient povinen rozdíl zaplatit do 10 dnů od jeho předložení.

5.        Další práva o povinnosti klienta

a.        Klient má právo:

               i.      Vyžadovat poskytnutí objednaných a zaplacených služeb v rozsahu a kvalitě uvedené ve Smlouvě o zájezdu nebo v popisu zájezdu.

              ii.      Případné nedostatky reklamovat bezprostředně po jejich zjištění u oprávněného zástupce CK a požadovat jejich odstranění. Pokud nedošlo k nápravě provést, písemný zápis, nechat si jej potvrdit vedoucím zájezdu a ve lhůtě 1 měsíce po skončení zájezdu jej předložit CK s nárokem na vrácení adekvátní části zaplacené ceny.

             iii.      Být seznámen s případnými změnami v programu a rozsahem poskytovaných služeb v průběhu zájezdu.

              v.      Na ochranu svých osobních údajů. Podpisem Smlouvy o zájezdu však dává výslovný souhlas s jejich zpracováním CK za účelem naplnění obsahu smlouvy.

b.        Klient je povinen:

               i.      Uvést pravdivé a úplné informace v dokladech předložených CK a nutných k vycestování.

              ii.      Klient je povinen mít platné cestovní doklady nutné ke vstupu do zemí dle programu zájezdu.

             iii.      Pokud není klient občanem České republiky, je povinen si na své náklady a své riziko zajistit případné vízové povolení.

             iv.      Pokud je klient nezletilá osoba musí být doprovázen osobou zletilou a není-li tato osobou, která o něj pečuje, musí se prokázat souhlasem pečující osoby s vycestováním.

              v.      Dostavit se včas na místo odjezdu dle instrukce CK, v průběhu zájezdu dbát pokynů oprávněného zástupce CK nebo poskytovatelů služeb nutných k zajištění programu zájezdu.

             vi.      V případě individuálního programu informovat vedoucího zájezdu nebo oprávněného zástupce CK o plánované trase, času odchodu a návratu. Zároveň se klient zavazuje dbát pokynů CK nebo jejího zástupce.

            vii.      V průběhu zájezdu je povinen řídit se pokyny CK nebo jejího oprávněného zástupce, případně pokyny oprávněného zástupce poskytovatele služeb nutných k zajištění programu zájezdu.

          viii.      Svým chováním neobtěžovat ostatní klienty.

             ix.      Dodržovat zákonné předpisy navštíveného státu a respektovat náplň a pravidla programu zájezdu.

6.        Vyloučení odpovědnosti

a.        CK nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody v případě, že klient ztratí či jsou mu odcizena zavazadla, cestovní doklady nebo finanční hotovost a platební karty.

b.        CK nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody v případě, že se klient neřídí jejími pokyny, pokyny oprávněného zástupce CK nebo pokyny oprávněného zástupce poskytovatele služeb nutných k zajištění programu zájezdu.

7.        Pojištění a vyšší moc

a.        CK je řádně pojištěna proti úpadku, což lze ověřit v jejím sídle nebo na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz , na adrese pojišťovny a jejích webových stránkách www.unionpojistovna.cz nebo na webových stránkách CK www.arundel.cz . CK je držitelem živnostenského listu a koncese opravňující ji poskytovat služby sjednané Smlouvou o zájezdu. Úrazové cestovní pojištění, pojištění storna, pojištění léčebných výloh a případná další pojištění nejsou zahrnuta v ceně zájezdu, není-li to výslovně uvedeno ve Smlouvě o zájezdu.

b.        V případě stávky, válečného stavu, povstání, vzpoury, oprávněnou autoritou vydaných zákazů či omezení, přírodní katastrofy, špatného počasí, zpoždění v důsledku špatné dopravní situace nebo zdržení při odbavení na hranicích CK nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škody a důsledky plynoucí z výše uvedených mimořádných okolností a klient není oprávněn požadovat na CK jakoukoliv náhradu či slevu z dohodnuté ceny zájezdu.

8.        Závěrečná ustanovení

Podpisem Smlouvy o zájezdu klient prohlašuje, že byl úplně a srozumitelně informován o všech skutečnostech, které mohly mít vliv na jeho rozhodnutí koupit zájezd, že si řádně přečetl Smlouvu o zájezdu včetně těchto všeobecných podmínek, které jsou její nedílnou součástí.